Kiki Smith: Prints, Books & Things

kiki smith cover kiki smith cover sideways kiki smith title page kiki smith inside 1 kiki smith babys kiki smith inside 3 kiki smith inside 2

MoMA, NY / Book design